Анализ и оценка на представеното портфолио и съставяне при необходимост на индивидуален план за допълване

Описание

След като изпълни своя индивидуален план или ако е доказал чрез представените в портфолиото документи в пълна степен съответствие с изискванията на ДОИ, комисията допуска кандидата до явяване на изпити за придобиване на професионална квалификация.
Ще ви бъде предоставен конспект. Ако валидирате професионална квалификация по част от професия, ще се явите на изпити по теория и по практика за частта от професия, която се валидира. Ако валидирате степен на професионална квалификация, професия и специалност, ще се явите на държавни изпити по Теория и Практика.
Комисията за подготовка, организиране и провеждане на държавни изпити по теория и по практика на професията или на изпити по теория и по практика на професията за придобиване на квалификация по част от професия подготвя протоколи (протокол за допускане до държавни изпити за признаване на степен на професионална квалификация, протокол за оценките от изпитите за придобиване на професионална квалификация, протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит за признаване на професионална квалификация, изпитни материали и др. във връзка с провеждането на изпитите).

Предварителни/подготвителни действия

  • Конспект за изпити по теория и практика- предоставят се на място;

Помощни материали

  • Предоставят се на място

Полезни връзки

  • Предоставят се на място

Next Step

  • При успешно приключване - Стъпка 7 Сертифициране
  • При неуспешно приключване – Стъпка 8 Прекъсване ивъзобновяване на процедура по валидиране