Прекъсване и възобновяване на процедура по валидиране

Описание

Кандидатът може да прекъсне процедурата по валидиране на своите знания, умения и компетентности по свое желание по всяко време, като за това трябва да подаде заявление валидиращата институция. Валидирането се прекъсва също и когато кандидатът повече от шест месеца не изпълнява предвидените процедури в план-графика за провеждане на валидиране. Кандидатът може да възобнови процедурите по валидиране на същите професионални знания, умения и компетентности чрез подаване на ново заявление. След възобновяването им процедурите по валидиране продължават в съответствие с действащите ДОИ за придобиване на квалификация по професия към момента на подаване на заявлението. Лицето представя само допълнителни документи, /ако са налице такива/придобити или изменени след прекъсване на процедурата. Ако преди прекъсването са установени и признати резултати от ученето, то при възобновяване на процедурите по валидирането за тях не се изготвят нови протоколи за съпоставяне.

Next Step

  • Стъпка 1 Начално консултиране