Сертифициране

Описание

След успешно приключване на процеса, Вие ще получите сертификат за степен на професионална квалификация, професия и специалност или сертификат по част от професия. Притежателят на сертификата за валидиране на професионална квалификация по част от професия или за квалификационна степен, професия и специалност, има същите права и възможности, както притежателя на свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за част от професия. Издадените документи - Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия или Свидетелство за валидиране на професионална квалификация се регистрират в съответната регистрационна книга съгласно държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета.