Начално консултиране на кандидата

Описание

Съгласно ЗППО чл. 9, ал. 1, т. 1 и 2 институции, имащи право а валидират професионални знания, умения и компетентности са:

  • професионални гимназии, професионални колежи, училища по изкуствата и центрове за професионално обучение;
  • спортни училища;
  • духовни училища - когато осигуряват професионална подготовка в професионално направление "Религия";
  • училища в местата за лишаване от свобода;
  • специални училища - възпитателни училища интернати и социално-педагогически интернати;
  • обединени училища, средни училища, профилирани гимназии, вечерни училища и специални училища - за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания, в отделни паралелки в тях.

Възможно е кандидатът директно сам да отиде в училището, което според него е подходящо за валидиране на неговите знания, умения, компетентности.

Най-често първият разговор на кандидата е със служител (секретар, технически сътрудник) от администрацията на училището. Ролята на служителя от администрацията е да му уреди среща с член на комисията по валидиране – консултант или сам той да проведе началното консултиране, ако е обучен за това.

В случай, че кандидатът желае да валидира знания, умения и компетентности по професии, които не се изучават в посетеното училище, той трябва да бъде пренасочен към подходящото. Кандидатът се среща с консултант,чиято задача е да предостави на кандидата информация за основните етапи на валидирането и за тяхното съдържание, както и да обсъди и идентифицира заедно с кандидата професията и условията за процеса на валидиране.

На кандидата се насрочва среща с консултанта за стартиране на процедурата по валидиране.

Предварителни/ подготвителни действия

  • Добре е кандидатът предварително да е осъществил връзка с училището чрез телефон, електронна или традиционна поща за получаване на въвеждащата информация.

Помощни материали и средства

Полезни материали

Интегрирана информационна система на Националната агенция за професионално образование и обучение

  • Регистър на лицензираните Центрове за информация и професионално ориентиране /ЦИПО/ - информация за всички лицензирани обучаващи институции: адрес, данни за контакт, профил и допълнителна информация
  • Регистър на лицензираните Центрове за професионално обучение - информация за всички лицензирани обучаващи институции: специалностите, по които са лицензирани, данни за контакт