Начално интервю, информационна карта и подготовка на портфолио на кандидата

Описание

Процесът на индвидуално валидиране стартира с попълването на заявление и регистрирането му. Възможно е това да стане още в деня на първото посещение на кандидата в училището в случай, че кандидатът предварително е подготвил необходимите документи.
На среща с кандидата консултантът провежда начално интервю и изготвя информационна карта на кандидата, информира за документите, които трябва да подготви, за да бъде включен в процедура за валидиране. Той подпомага кандидата като го насочва за различни доказателствени документи, които биха били полезни за процеса на валидиране и дава указания за попълване на формуляра на кандидата с приложените от него доказателства.
Консултантът започва попълването на личен картон за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене.
Консултантът отговаря за изготвянето, попълването и предаването в архива на валидиращата институция на портфолиото и личния картон на кандидата.
Портфолиото представлява комплект от документи, предоставени от кандидата и документи, добавени в процеса на валидиране (бланки по процедурата, входящ тест и др.). Портфолиото включва още разработки, проекти, артефакти, снимки, файлове с информация и други, които илюстрират нагледно постижения на кандидата, имащи отношение към валидирането. В процеса на валидиране всички допълнителни доказателствени документи и материали се включват в порфолиото на кандидата.

Предварителни/подготвителни действия

 • Препоръчително е предварително кандидатът да е осъществил връзка с училището чрез телефон, електронна или традиционна поща за получаване на въвеждащата информация.
 • Какви документи за регистриране трябва да подготви индивидуалният кандидат?
  • Заявление от кандидата (изготвя се по образец);
  • Формуляр на кандидата (изготвя се по образец )
  • Съпътстващи доказателствени материали, свързани със заявената за валидиране професионална квалификация. Копията на оригиналните доказателствени документи трябва да са заверени с подписа на кандидата за валидиране и гриф „вярно с оригинала“. Тези документи са:
   • Атестация/и за вида и качеството на изпълнение на трудовите задачи
   • (изготвя се по Образец № 3), ако кандидатът се ползва с подкрепата на работодател/организация;
   • Копие от трудова книжка/ осигурителна книжка/ служебна книжка;
   • Копие от притежавани от кандидата документи за проведено професионално обучение, за придобита квалификация;
   • Копие от документа за образователното равнище на кандидата;
   • Копие от трудови договори, граждански договори, договори за изработка;
   • Копие от длъжностна/и характеристика/и;
   • Референции във връзка с изпълнение на определена/и дейност/и;
   • Актуална снимка на кандидата – 2 бр.;
   • Други.
 • Какви документи за регистриране трябва да се подготвят когато заявител на услугата е работодател или различни обществени организации?
  • Заявление от работодател/ организация за валидиране на придобита квалификация на служители/ членове на организацията (Образец № 2). Копие от заявлението на работодателя се прилага към портфолиото на всеки вписан в заявлението кандидат.
  • За всеки индивидуален кандидат, освен заявлението на работодателя, се представят документите, описани като необходими в точки б./ и в./

Помощни материали и средства

 • Списък на професиите - Списъкът на професиите за професионално образование и обучение е систематизирана структура от професии и специалности, по които се провежда професионално образование и обучение в България.
 • Държавни образователни стандарти по професии - съдържат описание на професията, резултатите от ученето (компетенции, знания, умения) и възможностите за професионална реализация.

Полезни връзки

Интегрирана информационна система на Националната агенция за професионално образование и обучение

 • Регистър на лицензираните Центрове за информация и професионално ориентиране /ЦИПО/ - информация за всички лицензирани обучаващи институции: адрес, данни за контакт, профил и допълнителна информация
 • Регистър на лицензираните Центрове за професионално обучение - информация за всички лицензирани обучаващи институции: специалностите, по които са лицензирани, данни за контакт