За проекта

С участието на местни екипи ще бъде разработена програма за обучение на възрастни, ангажирани с организирането и управлението на културни мероприятия. Целта на обучението е укрепване на управленските умения на участниците и запознаването им с перспективи и стратегии, които допринасят за европейска визия и рамка.
Оценявайки контекста на културното наследство на селските общности, проектът има за цел в частност да насърчи хората от всички възрасти, които обикновено не са ангажирани с ученето през целия живот, да участват в обучението и да осъществят транснационален обмен на своите наставнически програми, знания и компетенции. Този  интегративен подход и насърчаване на участие на хора от различни поколения ще допринесе значително за благополучието и развитието на общността.
Учебната програма, насочена към укрепване на компетенциите при организирането и управлението на местни културни фестивали и събития, ангажира ръководителите на екипи и общността като цяло в по-нататъшно обучение и в изграждане на транснационален образователен опит.
Неформалните сесии за обучение ще бъдат фокусирани върху следните ключови умения: културно съзнание и изразяване, цифрови умения, граждански и предприемачески умения. Обменът на тези компетенции е тясно свързан с другата цел на проекта: удостоверяването и признаването на предишно обучение на учащите. Признаването и валоризирането на неформалните знания и умения, ще допринесе за мотивирането на по-възрастните членове на общността да се включат в междугенерационния диалог и да се съсредоточат върху общата цел за поддържане и обновяване на нематериалното културно наследство на тяхната локална област.

Целите на VAL.oR са:

а) да подкрепя заетите в сферата на обучението на възрастни при разработването и прилагането на процедури и процеси за валидиране на неформалното и самостоятелното учене;
б) да допринесе за гарантирането на устойчивостта на местните културни фестивали и събития в селските общности, които осигуряват възможности за образование за всички и са ключови икономически стимули за местните райони;
в) да осигури поддръжка на процеса на генерирането на нови идеи, ревитализирайки усилията на Европейския съюз в областта на културното наследство.

За проекта

Десет организации от България, Финландия, Ирландия, Италия, Португалия, Румъния и Швейцария работят заедно за постигането на следните общи цели:

1. Разработване на процес за валидиране на предишно обучение.
2. Проектиране на учебна рамка за културен фестивал и управление на събития.
3. Идентифициране и съпоставяне на неформалните знания на възрастните доброволци.
4. Представяне на най-добрите практики на по-възрастните доброволци.
5. Създаване на междуправителствена наставническа програма за подпомагане на новото поколение доброволци.