Projekti

Paikallisten tiimien avulla suunniteltu ja toteutettu kulttuuritapahtumien järjestämiseen ja hallinnointiin liittyvä koulutusohjelma pyrkii vahvistamaan hallintotapoja sekä valaisemaan mahdollisuuksia ja strategioita eurooppalaisen vision ja puitteiden mukaisesti.

Maaseutuyhteisöjen kulttuuriperinnön taustoja hyödyntämällä projekti pyrkii rohkaisemaan erityisesti aikuisia, nuoria ja vanhoja, jotka eivät yleensä ole elinikäisiä oppijoita, osallistumaan koulutuksiin, kansainvälisiin vaihtoihin tai mentorointiohjelmiin, jossa paikalliset ryhmät ja yhteisöjen johtajat jakavat hiljaista tietoaan ja osaamistaan. Tämä sukupolvien välinen ja osallistava lähestymistapa voi osaltaan edistää suuresti yhteisön kehitystä ja hyvinvointia.

Tämä koulutusohjelma, jonka tavoitteena on vahvistaa paikallisten kulttuurifestivaalien ja tapahtumien järjestämisessä ja hallinnoissa tarvittavaa osaamista, toimii eräänlaisena Troijan hevosena osallistamalla tiimin johtajia jatkokoulutukseen ja yhteisöä kokonaisuudessaan kansainväliseen oppimiskokemukseen.

Epävirallisissa oppimistilaisuuksissa tullaan keskittymään erityisesti seuraaviin keskeisiin taitoihin: tietoisuus kulttuurista ja sen ilmaisumuodoista, digitaaliset taidot sekä kansalais- ja yrittäjyystaidot. Näiden taitojen vaihto liittyy läheisesti hankkeen toiseen tavoitteeseen: oppijoiden aiemman oppimisen selventämiseen ja tunnistamiseen. Hiljaisen tiedon ja taitojen tunnistaminen ja hyödyntäminen motivoi vanhempia yhteisön jäseniä osallistumaan sukupolvien väliseen vuoropuheluun ja keskittymään yhteiseen tavoitteeseen eli paikallisen aineettoman kulttuuriperinnön säilyttämiseen ja uudistamiseen.    

VAL.oR –projektin tavoitteena on:
a)    tukea aikuiskoulutuksen henkilöstöä kehittämään ja toteuttamaan nonformaalin ja informaalin oppimisen validointiprosessia
b)   varmistaa maaseutualueilla paikallisesti järjestettävien kulttuurifestivaalien ja tapahtumien pysyvyys, jotka tarjoavat kaikille koulutusmahdollisuuksia ja ovat näiden alueiden keskeisiä taloudellisia moottoreita.
c)    Ylläpitää uusien ideoiden syntyä ja elvyttää EU:n kulttuuritoimia.


PROJEKTISTA

10 organisaatiota Bulgariasta, Suomesta, Irlannista, Italiasta, Portugalista, Romaniasta ja Sveitsistä työskentelevät yhdessä näiden yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi:

1. Aiemman oppimisen validointiprosessin kehittäminen
2. Kulttuurifestivaalien ja tapahtumien hallintoon liittyvän koulutusohjelman luominen
3. Ikääntyvien vapaaehtoisten hiljaisen tiedon tunnistaminen ja kokoaminen
4. Ikääntyviltä vapaaehtoisilta koottujen parhaiden käytäntöjen esittäminen
5. Sukupolvienvälisen mentorointiohjelman kehittäminen seuraavan sukupolven vapaaehtoisten tukemiseksi